ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJŮ

Jsme společnost Applifting s.r.o., IČO: 02542072, se sídlem Rohanské nábřeží 670/19, Karlín, 186 00 Praha 8 a tímto dokumentem bychom vás chtěli informovat o tom, jak nakládáme vašimi osobními údaji, pokud používáte naši aplikaci Fandoor (dále také „Aplikace“). 

Aplikace je jednoduché a chytré řešení, pro sportovní kluby a její fanoušky, které pomáhá sdílet informace a bavit fanoušky počas sportovního zápasu.

Abychom však mohli Aplikaci provozovat, potřebujeme znát některé osobní údaje. V tomto dokumentu vám vysvětlíme, jaké osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, jaká máte práva, a poskytneme všechny další potřebné informace. 

Zpracování probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také „GDPR“).

1. Co tedy budeme zpracovávat a proč? 
Abyste mohli používat Aplikaci, musíte si vytvořit uživatelský účet. Bohužel to nejde jinak, protože uživatelský účet je vždy propojen s konkrétním účtem, pro který je počítán stav zásob a jsou na něj navázány další procesy v Aplikaci. Zároveň váš účet může být navázán ke konkrétní organizaci, firmě, zaměstnavateli či skupině, která spravuje své zásoby. Bez vytvoření účtu tak není možné Aplikaci používat. Pro vytvoření účtu budeme potřebovat: 
- Jméno a E-mailovou adresu, kterou využíváme k tomu, abychom vám vytvořili účet a správně vás identifikovali. Tuto e-mailovou adresu budeme, kromě vaší identifikace v Aplikaci, používat také proto, abychom vám posílali informace o soutěžích, upozornění na odstávky, případně o novinkách a o zápasech vašeho oblíbeného sportovního klubu, které si vyžádáte. Budeme tak činit na základě vzájemného smluvního vztahu, který vznikl tím, že jste odsouhlasili podmínky užívání při vytvoření uživatelského účtu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Tak jo, účet máte vytvořený a nyní můžete začít využívat Aplikaci, vybírat si kluby, kterým fandíte, podívat se na program a výsledky zápasu, prostě Aplikaci využívat tak, jak to umožňuje. I v takovém případě budeme zpracovávat nějaké vaše osobní údaje. Bude se jednat zejména o jednotlivé provedené akce v Aplikaci (jaký hádate výsledek zápasu, nebo použití odměny), informace, s jakým klubem jste propojení. Všechny výše uvedené informace budeme primárně zpracovávat z toho důvodu, abychom vám mohli poskytovat služby spojené s Aplikací, a to na základě plnění vzájemného smluvního vztahu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Technické informace běžící na pozadí. Ne všechny informace, které získáváme, jste schopni vidět a rozpoznat. Ač tedy doufáme, že k tomu nikdy nedojde, může se stát, že Aplikace přestane fungovat, zamrzne nebo nastane nějaký další problém. Proto využíváme technické informace o zařízení, na kterém je Aplikace nainstalována. Ano, i toto je osobní údaj, protože to může být provázáno s vaším uživatelským účtem a my pak víme, že tyto technické informace jsou vaše. Využíváme je pouze proto, abychom mohli dále zdokonalovat 1 Aplikaci a mohli jsme odstraňovat případné chyby, a to na základě plnění smluvního vztahu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) a na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění funkčnosti Aplikace.

Všechny výše uvedené informace, ať už e-mailovou adresu, informace o využívání Aplikace či technické informace budeme také evidovat, abychom případně společně mohli řešit různé problémy, reklamace či jiné nároky, které na nás vznesete. Právním základem je náš oprávněný zájem spočívající v ochraně vlastních právních a majetkových nároků. Pokud by některé z výše uvedených informací byly potřeba z důvodu zákonných povinností, budeme tyto údaje zpracovávat i za účelem plnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Pokud jste ta osoba, která má na starost konkrétní klub a my vám poskytujeme servis Aplikace, můžeme vyžadovat i další informace potřebné pro provedení platby a plnění vzájemných povinností z uzavřené smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a na základě plnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Případně je můžeme využít také pro ochranu vlastních právních a majetkových nároků na základě oprávněného zájmu.

V případě, že nás chcete kontaktovat, náš email najdete na adrese https://www.fandoor.app. Budeme zpracovávat vše, co nám zadáte, ale jen za účelem odpovědi na vaši zprávu.

Vaši e-mailovou adresu můžeme také využit pro zasílání novinek a dalších informací, které zákon označuje jako obchodní sdělení (newslettery). Budeme tak činit buďto na základě vašeho souhlasu na našich webových stránkách, který nám udělíte tak, že zadáte svůj e-mail a přihlásíte se k odběru, nebo pokud nám to odsouhlasíte při dokončení registrace v Aplikaci. Svůj souhlas nám udělujete na dobu, dokud budete mít o newslettery zájem. V každém e-mailu budete mít možnost zaslání e-mailu do budoucna odmítnout. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

2. Kde jsou údaje uloženy a kdo se k nim dostane?
K osobním údajům mají přístup níže uvedení příjemci: 
- Poskytovatel úložiště, kterým je společnost Google – všechno ale ukládáme na servery v EU. 
- Společnost Google, která nám zajišťuje služby Google Cloud Platform.– Tato služba nám pomáhá zajišťovat funkčnost klíčových částí Aplikace. 
- Poskytovatelé dalších nástrojů, které nám pomáhají zajistit bezproblémový chod Aplikace. 
- Naši vývojáři a pracovníci – na vývoji se podílí dost lidí, pokud to bude potřeba, můžeme jim předat vaše informace, ovšem pouze za účelem tohoto vývoje. 

Všichni výše zmínění příjemci osobních údajů zaručují stejnou ochranu osobních údajů, jako tu, která je uvedena v těchto zásadách. Pokud vás zajímá, kdo jsou konkrétně zapojení příjemci, napište nám na e-mail: info@fandoor.app.

3. Jak dlouho budeme mít osobní údaje uložené?
Osobní údaje vždy uložíme po dobu, po kterou je to potřeba z pohledu účelu, který pro zpracování máme. Osobní údaje tak budeme mít uloženy po dobu, po kterou máte zřízený svůj účet v Aplikaci. Ten si samozřejmě můžete kdykoliv zrušit. Máme nastavena pravidla, že vás budeme informovat, pokud delší dobu účet nebudete využívat. Doba uložení se tedy vždy bude odvíjet od existence uživatelského účtu. Po zrušení uživatelského účtu si ponecháme pouze ty osobní údaje, které po nás vyžaduje zákon, případě tam, kde došlo v průběhu využívání Aplikace k problémům, abychom chránili naše vlastní nároky.

4. Jaká máte práva?
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování můžete uplatnit: 
- právo na přístup k osobním údajům; 
- právo na opravu
- právo na výmaz („právo být zapomenut“); 
- právo na omezení zpracování údajů; 
- právo vznést námitku proti zpracování; 
- právo na přenositelnost údajů; 
- právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máš právo získat kopii svých osobních údajů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Tohle právo můžete uplatnit, aniž byste nás kontaktovali, a to třeba tak, že kliknete na svůj uživatelský profil a vyberete „Upravit účet“. Velmi jednoduše si pak můžete upravit jakékoliv nepřesné údaje, které jste nám poskytli.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělili souhlas, tento souhlas odvoláte. Nebo prostě napište, že si myslíte, že vaše údaje bychom už neměli mít, my na to určitě koukneme a dáme vám vědět.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, nesmíme vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na našem oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány (tím se myslí třeba newslettery, které vám od nás přijdou). V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz, či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás prosím na adrese info@fandoor.app. Odpovíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce.Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz). Budeme ale rádi, když nejdříve budete jakýkoliv případný problém konzultovat s námi.

5. Jak jsou tyto zásady aktuální?
Zásady jsme nachystali a vydali ke dni zpřístupnění Aplikace, takže platí od 10.9.2023. Může se ale stát, že v budoucnu dojde k nějakým změnám. Pokud se tak stane, před zpracováním vás informujeme a ponecháme si i minulé verze, abyste měli přehled, co kdy platilo.

Chcete zaregistrovat klub
nebo zjistit víc?

JEDNODUŠE SE NÁM OZVĚTE
jakub@fandoor.app
+420 723 704 736

POWERED BY

applifting logo

Software studio z pražského Karlína