OBCHODNí podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY FANDOOR

Než začnete Službu používat, přečtěte si prosím pečlivě tyto Obchodní podmínky, Zpracovatelské podmínky dostupné na adrese https://www.fandoor.app/obchodni-podminky a další dokumenty, na které se zde odkazuje (společně také „Podmínky“). Tím, že začnete Službu užívat nebo kliknutím na tlačítko souhlasu s těmito Podmínkami, když je vám tato možnost zpřístupněna, uzavíráte s Dodavatelem smlouvu o užívání Služby (dále také „Smlouva“), jejíž součástí jsou Podmínky. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte Službu užívat. 

1. Úvod a definice
1.1.  
Dodavatel“ je společnost Applifting s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 670/19, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 02542072, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 220046. Dodavatel provozuje platformu Fandoor pro sportovní kluby a jejich fanoušky. 

1.2. „Objednatel“ je uživatel Služby, který na Webové stránce vytváří aktivity a příspěvky pro fanoušky.   Používá-li uživatel Službu jménem právnické osoby, pak jako fyzická osoba prohlašuje, že je oprávněna zavázat právnickou osobu Smlouvou, a slovo „Objednatel“ se vztahuje také na tuto osobu.

1.3. „Data Objednatele jsou data, pokyny, materiály a jiný obsah, který Objednatel poskytne nebo Dodavatel obdrží od Oprávněného uživatele prostřednictvím Služby. Data Objednatele nezahrnují Výstupní data.

1.4. „Dokumentace“ jsou veškeré dokumenty popisující funkce Služby, požadavky pro její užívání, pokyny pro integraci, užívání nebo podporu. Nejdůležitější části dokumentace jsou k dispozici na Webové stránce.

1.5. „Materiály třetích stran“ jsou materiály, dokumenty, data, produkty, služby nebo software, které nejsou Dodavatele. Jedná se například o software s otevřeným zdrojovým kódem. Seznam materiálů třetích stran, pokud jsou nějaké využívány, je k dispozici na Webové stránce.

1.6. „Oprávnění uživatelé“ jsou zaměstnanci, konzultanti, dodavatelé a zástupci Objednatele, kterým Objednatel umožnil užívat Službu na základě práv udělených podle Smlouvy. Oprávněným uživatelem je také Objednatel.

1.7. „Přidružená osoba“ osoby je jakákoli osoba tvořící s osobou podnikatelské seskupení, zejména vlivná nebo ovlivněná osoba, ovládající nebo ovládaná osoba, osoba jednající ve shodě nebo koncern.

1.8. „Služba“ je služba poskytování softwaru jako služby s názvem Fandoor, která je dostupná na webové stránce www.fandoor.app (dále také „Webová stránka“).

1.9. „Výstupní data“ jsou data související s užíváním Služby, včetně statistických a výkonnostních informací souvisejících s provozem Služby.Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. V případě rozporu mezi dokumenty tvořícími Smlouvu se použijí dokumenty v následujícím pořadí: nejprve tyto obchodní podmínky, následně zbývající dokumenty. 

2. Užívání SLUŽBY
2.1 Přístup a použití. Objednatel provede řádnou registraci na Webové stránce a zvolí si předplatné. Dodavatel mu poté zašle potvrzující e-mail a fakturu. Poté co se Objednal registruje a Dodavatel ověří jeho údaje, mu Dodavatel zpřístupní Službu. Objednatel má 14 dní na zaplacení faktury. Okamžikem zpřístupnění Služby uděluje Dodavatel Objednateli nevýhradní nepřevoditelné oprávnění k užívání Služby v souladu se Smlouvou a Dokumentací. Oprávnění je omezeno na dobu trvání Smlouvy.

2.2. Výhrada práv. Dodavatel neuděluje Objednateli žádnou licenci ani jiné právo duševního vlastnictví k software, Materiálům třetích stran ani jiným dílům, které jsou součástí Služby. Veškerá práva k software náleží a zůstanou náležet pouze Dodavateli a veškerá práva k Materiálům třetích stran náleží příslušným poskytovatelům Materiálů třetích stran. Objednatel nezískává žádná práva, licence ani oprávnění, kromě těch, které jsou výslovně uvedeny v odst. 2.1 nebo v příslušných licenčních podmínkách třetí strany. Uzavřením Smlouvy, případně okamžikem vytvoření takových dat, Objednatel postupuje Dodavateli veškerá práva vztahující se k Výstupním datům. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny Služby, které považuje za nezbytné nebo užitečné pro zvýšení kvality Služby, její efektivity či výkonu nebo pro dosažení souladu s platnými právními předpisy.

2.3. Pozastavení. Nad rámec jiných případů vyplývajících ze Smlouvy nebo právních předpisů může Dodavatel přístup ke Službě Objednateli nebo Oprávněnému uživateli pozastavit nebo ukončit, aniž by mu z toho vznikly jakékoli povinnosti nebo odpovědnost, pokud:
a) obdrží příkaz soudu nebo orgánu veřejné moci, který mu ukládá tak učinit, nebo pokud zjistí, že orgán státní správy nebo jiný orgán se zákonnou pravomocí zavedl nový, nebo upravil stávající, zákon, pravidlo, nařízení, výklad nebo rozhodnutí, v jehož důsledku by bylo plnění kterékoli části Smlouvy ze strany Dodavatele protiprávní nebo jinak nezákonné,
b) se domnívá, že Oprávněný uživatel nedodržuje Smlouvu nebo užívá Službu nad rámec udělených práv nebo k účelu, který Smlouva nepovoluje, nebo že se podílí na podvodných nebo nezákonných činnostech, nebo
c) Objednatel nezaplatí jakoukoliv částku splatnou Dodavateli ve lhůtě splatnosti.

3. OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ

3.1. Omezení užívání. Objednatel nesmí Službu užívat a ani nesmí jiným osobám umožnit užívání Služby v rozsahu, v jakém mu to Smlouva výslovně neumožňuje nebo dokonce zakazuje. Zejména nesmí:
a) zpřístupnit Službu komukoli jinému než Oprávněným uživatelům nebo používat Služby ve prospěch kohokoli jiného než Objednatele nebo jeho Přidružených osob,
b) pronajímat, poskytovat sublicence, přeprodávat, postupovat, distribuovat, sdílet nebo podobným způsobem zneužívat Službu,
c) provádět zpětnou analýzu Služby (tzv. reverse engineering), kopírovat, upravovat, přizpůsobovat nebo hackovat Službu,
d) využívat přístup ke Službě, Dokumentaci nebo důvěrným informacím Dodavatele za účelem vytvoření konkurenčního produktu nebo služby,
e) nahrávat, přenášet nebo jinak poskytovat do Služby nebo jejím prostřednictvím jakékoli data nebo materiály, které jsou nevyžádanou reklamou nebo obsahem (tj. "spam"), jsou nezákonné nebo obsahují či aktivují jakýkoli škodlivý kód (software, hardware nebo jiná technologie, včetně malwaru, jehož účelem nebo účinkem je umožnit neoprávněný přístup k počítači, softwaru, hardwaru nebo síti nebo je narušit či jinak poškodit nebo zabránit jinému zákazníkovi nebo oprávněnému uživateli v přístupu ke Službě nebo v jejich užívání),
f) poškodit, znepřístupnit, zasahovat nebo jinak narušit Službu nebo poskytování Služby,
g) užívat Službu způsobem nebo za účelem, který porušuje práva duševního vlastnictví, jiná práva třetích stran nebo právní předpisy, 
h) vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo zkresleně uvádět své spojení s jinou osobou nebo subjektem, ani vytvářet falešnou identitu za účelem uvedení ostatních v omyl, ani
i) užívat Službu nad rámec rozsahu dohodnutého ve Smlouvě.

3.2. Překročení limitů. Pokud má Objednatel v úmyslu užívat Službu nad rámec povoleného rozsahu, musí kontaktovat Dodavatele a v dobré víře jednat o navýšení uvedených limitů. Pokud se strany nedohodnou jinak, tak do 30 dnů ode dne, kdy bylo zjištěno, že Objednatel využil Službu nad rámec uvedeného rozsahu, zaplatí Objednatel Dodavateli poplatek za takové nadměrné užívání vypočtený jako součin procentuální výše překročení povoleného užívání a ceny za užití Služby v období, ve kterém byl rozsah překročen.

4. POVINNOSTI OBJEDNATELE

4.1. Součinnost. Po celou dobu trvání Smlouvy musí Objednatel poskytnout Dodavateli veškerou další součinnost a pomoc, kterou může požadovat, aby mohl vykonávat svá práva a plnit své povinnosti podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní.

4.2. Překážky v plnění. Pokud Objednatel neposkytne součinnost nebo nesplní jinou povinnost dle Smlouvy, jedná se o překážku v plnění Smlouvy na straně Objednatel, která opravňuje Dodavatele pozastavit plnění Smlouvy. Doba trvání překážky, po kterou nemůže Dodavatel plnit, se počítá od prvního dne, kdy tato překážka nastala až do okamžiku, kdy Objednatel po odstranění překážky informuje Dodavatele o jejím odstranění. Termíny pro plnění povinností Dodavatele dle Smlouvy se automaticky prodlužují o dobu trvání překážky a dobu nutnou pro obnovení kontinuity plnění Dodavatele vůči Objednateli. Doba trvání Smlouvy se o dobu trvání překážky neprodlužuje. Pokud by prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti trvalo déle než 30 dní, může Dodavatel Smlouvu vypovědět s okamžitým účinkem.

4.3. Nápravná opatření. Pokud se Objednatel dozví o jakékoli skutečné nebo hrozící činnosti zakázané v odst. 3.1, musí Dodavatele o tom neprodleně informovat a přijmout veškerá opatření, která jsou vhodná k zastavení této činnosti a ke zmírnění jejích dopadů (například přerušení a zabránění neoprávněného přístupu ke Službě nebo vymazání dat, ke kterým kdokoli získal neoprávněný přístup).

4.4. Odpovědnost Objednatele. Objednatel nese výhradní odpovědnost za:
a) splnění požadavků uvedených v Dokumentaci. Pokud tyto požadavky nesplní, Služba nemusí fungovat správně nebo nemusí fungovat vůbec,

b) legálnost zpracování Dat Objednatele. Zejména Objednatel odpovídá za to, že je oprávněn Dodavateli předat veškerá Data Objednatele a že jejich užíváním a zpracováním za účelem poskytování Služby nedojde k porušení práv třetích osob, zejména práv duševního vlastnictví, práv na ochranu soukromí nebo povinností stanovených právními předpisy. Objednatel musí informovat osoby, jejichž osobní nebo jiné údaje Dodavateli předá za účelem poskytování Služby, o takovém předání údajů Dodavateli jakožto zpracovateli, případně získat souhlas s takovým předáním osobních údajů, pokud je to nezbytné,

c) používání, zabezpečení a ochranu přístupových údajů Oprávněných uživatelů před neoprávněným použitím, a veškeré užívání Služby prostřednictvím Systémů Objednatele nebo přístupových údajů Oprávněných uživatelů, včetně všech výsledků získaných z takového přístupu nebo používání a všech závěrů, rozhodnutí a činností na jejich základě.


5. Cena

5.1. Předplatné. Cena označená jako „předplatné“ může zahrnovat určitý počet uživatelů  pro předplatné období. Objednatel je povinen zaplatit předplatné, i když nevyužije všechny jednotky. V takovém případě nevyužité jednotky propadají bez náhrady. V případě ukončení Smlouvy se cena za nevyužité jednotky nevrací. První předplatné se platí předem za část měsíce od data zpřístupnění Služby. 

5.2. Předplatné období. Objednatel si v objednávce zvolí předplatné období. Předplatné je splatné předem na základě faktury vystavené před zahájením nebo na začátku každého předplatného období za služby poskytované v takovém období. Pokud Objednatel v některém období překročí sjednaný počet jednotek, zaplatí poplatek za nadměrné užívání. Poplatky za nadměrné užívání jsou splatné společně s další fakturou, nicméně Dodavatel je může kdykoli fakturovat samostatně. 

5.3. Další složky ceny. Objednatel zaplatí Dodavateli všechny další dohodnuté částky. Pokud se strany nedohodnou jinak, jsou jednorázové poplatky splatné předem na základě faktury vystavené po podpisu objednávky. Ostatní částky jsou splatné před poskytnutím služby, ke které se vztahují. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou všechny poplatky nevratné.

5.4. DPH. Pokud se strany nedohodnou jinak, tak veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, kterou bude Dodavatel účtovat v souladu s právními předpisy a Objednatel se ji zavazuje zaplatit nad rámec uvedených cen. 

5.5. Další daně. Ceny nezahrnují ani žádné jiné daně nebo poplatky. Pokud bude Objednatel povinen provést jakýkoliv odpočet z platby ceny (například zaplatit srážkovou daň z příjmu), musí Dodavatele o takové skutečnosti nejprve informovat. Dodavatel je oprávněn fakturovanou cenu navýšit tak, aby vždy obdržel čistou částku, která by mu náležela bez jakýchkoliv prováděných odpočtů a srážek.

5.6. Fakturace. Faktury bude Dodavatel zasílat elektronicky na e-mailovou adresu kontaktní osoby Objednatele. Objednatel zaplatí cenu Dodavateli převodem na účet označený ve faktuře, přitom použije veškeré uvedené platební identifikátory (např. variabilní symbol). Faktury budou mít splatnost alespoň 14 dní od vystavení. Pokud mezi stranami dojde ke sporu (např. ohledně zaplacení víceprací, užívání nad rámec domluveného rozsahu apod), musí Objednatel zaplatit celou nespornou část ceny, bez ohledu na stav nebo povahu sporu. Platební závazky nejsou dotčeny událostmi vyšší moci.

5.7. Prodlení. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s platbou dlužné částky, může mu Dodavatel naúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Kromě toho uhradí Objednatel veškeré náklady vzniklé při vymáhání opožděných plateb, včetně nákladů právního zastoupení, soudních nákladů a poplatků inkasní agentuře nebo jakékoliv třetí straně pověřené vymáháním. Pokud mezi stranami dojde ke sporu (např. ohledně zaplacení víceprací), musí Objednatel zaplatit celou nespornou část ceny, bez ohledu na stav nebo povahu sporu. Platební závazky Objednatele nejsou dotčeny událostmi vyšší moci.

5.8. Změny. Dodavatel může písemným oznámením měnit ceny, zavést nové poplatky nebo zvýšit poplatky pro další předplatné období. 

6. Mlčenlivost
6.1. Důvěrné informace. Při plnění Smlouvy může kterákoliv strana (jako poskytující strana) zpřístupnit své důvěrné informace tomu druhému (jako přijímající straně). Důvěrné informace jsou neveřejné informace obchodní, finanční, technické, provozní nebo výrobní povahy, včetně obchodních tajemství, a další neveřejné informace, které by přijímající strana měla považovat za důvěrné s ohledem na jejich obsah nebo způsob, jakým byly sděleny. Jedná se zejména o informace o obchodní plány, know-how, ceny, přístupové údaje a hesla do Služby. Důvěrné informace nejsou informace, které jsou nebo se stanou veřejně známými nebo dostupnými jinak než jednáním nebo opomenutím přijímající strany nebo byly v držení přijímací strany před datem uzavření Smlouvy.

6.2. Mlčenlivost. Přijímající strana se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích poskytující strany. Důvěrné informace poskytující strany může přijímající strana užívat pouze v souladu se Smlouvou za účelem jejího plnění. Pokud to není nezbytné pro plnění Smlouvy, nesmí přijímající strana zveřejňovat, sdělovat ostatním ani jinak používat důvěrné informace poskytující strany.

6.3. Povolené zpřístupnění. Důvěrné informace poskytující strany může přijímající strana zpřístupnit svým pracovníkům či spolupracovníkům pouze za předpokladu, že je zaváže povinností mlčenlivosti přinejmenším v takovém rozsahu, v jakém to po přijímající straně vyžaduje Smlouva, a pouze v rozsahu nezbytném ke splnění její povinností v souladu se Smlouvou. Za porušení mlčenlivosti způsobené osobami, kterým důvěrné informace zpřístupnila, odpovídá přijímající strana, jako by mlčenlivost porušila sama.

6.4. Výjimky. Povinnost mlčenlivosti se netýká informací, které jsou v době zpřístupnění přijímající straně běžně dostupné veřejnosti za předpokladu, že se nestaly běžně dostupnými v souvislosti s porušením Smlouvy, nebo které byly přijímající straně známy bez jakýchkoliv omezení před tím, než je obdržela od poskytující strany, což může přijímající strana prokázat existujícími písemnými záznamy. Povinnost mlčenlivosti se dále nevztahuje na případy, kdy povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit důvěrnou informaci poskytující strany vyplývá z právního předpisu nebo z rozhodnutí orgánu veřejné moci. I v takovém případě trvá povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit důvěrné informace pouze v nejmenším nezbytném rozsahu. Pokud by bylo nutné jakékoliv důvěrné informace sdělit třetí osobě (např. soudu nebo úřadu), musí o tom přijímající strana předem písemně informovat poskytující stranu.

6.5. Délka trvání. Povinnost mlčenlivosti trvá po celou dobu trvání obchodního tajemství a ve vztahu k ostatním důvěrným informacím po Dobu trvání Smlouvy a dále 5 let po jejím skončení, nezveřejní-li poskytující strana konkrétní důvěrnou informaci dříve. Na žádost poskytující strany vrátí nebo zničí přijímající strana důvěrné informací poskytující strany, které přijímající strana není povinna uchovávat dle právních předpisů.

7. Právní odpovědnost
7.1. Porušení práv. Pokud Služba podle názoru Dodavatele porušuje nebo může porušovat práva duševního vlastnictví třetích stran, Dodavatel může podle svého uvážení a na své náklady:
a) pro Objednatele získat právo užívat Službu v souladu se Smlouvou,
b) upravit Službu tak, aby neporušovala práva a zároveň poskytovala podobnou funkčnost, nebo
c) vypovědět Smlouvu s okamžitým účinkem a požadovat, aby Objednatel přestal Službu užívat.

7.2. Odškodnění. Objednatel prohlašuje a zaručuje Dodavateli, že vlastní potřebná práva a souhlasy týkající se Dat Objednatele, takže po jejich obdržení Dodavatelem a zpracováním v souladu se Smlouvou nebudou porušena žádná práva duševního vlastnictví, práva na ochranu soukromí či jiná práva třetích stran, ani nebudou porušeny žádné platné právní předpisy. Objednatel odškodní Dodavatele a jeho Přidružené osoby a bude je chránit před všemi škodami, včetně sankcí, pokut a nákladů právního zastoupení, které mohou vzniknout v souvislosti s porušením prohlášení Objednatele, užíváním Služby mimo účel, rozsah nebo způsob použití povolený Smlouvou nebo v rozporu s Dodavatelovými pokyny nebo jakýmkoliv jiným jednáním nebo opomenutím Objednatele v souvislosti se Smlouvou.

7.3. Zřeknutí se záruk. Služba je poskytována "tak, jak je". Dodavatel neposkytuje Objednateli jakoukoliv záruku, že je Služba vhodná pro určitý účel, bude kompatibilní nebo bude fungovat s jakýmkoli softwarem, systémem nebo jinými službami, nebo že bude bezpečná, přesná nebo bez chyb. Dodavatel nezaručuje, že bude Služba dostupná nebo že bude fungovat bez přerušení. Všechny Materiály třetích stran jsou poskytovány "tak, jak jsou", a jakékoli prohlášení nebo záruka týkající se Materiálů třetích stran je výhradně mezi Objednatelem a poskytovatelem Materiálů třetích stran. S uvedeným omezením odpovědnosti Objednatel souhlasí.

7.4. Omezení odpovědnosti. V maximálním rozsahu povoleném právními předpisy nenese Dodavatel ani jeho Přidružené osoby odpovědnost za ušlý zisk, nemožnost užívat Službu nebo přerušení jejího poskytování ani za ztrátu, poškození nebo obnovení dat Objednatele nebo porušení jejich bezpečnosti. Povinnost Dodavatele a jeho Přidružených osob nahradit škodu Objednateli nebo jeho Přidruženým osobám vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související je v souhrnu omezena částkou odpovídající 100 % ceny, kterou Objednatel zaplatil Dodavateli na základě Smlouvy v období 12 měsíců předcházejících události, která vedla ke vzniku nároku na náhradu takové škody. Nad rámec této částky je odpovědnost Dodavatele vyloučena.

7.5. Výhradnost. Tento článek 7 upravuje veškerou odpovědnost Dodavatele vyplývající ze Smlouvy. Objednatel se výslovně vzdává jakýchkoliv práv zde neuvedených a souhlasí s tímto omezením odpovědnosti. 

8. Dostupnost služby
8.1. Rozsah servisu. Dodavatel neposkytuje žádné záruky dostupnosti Služby ani doby pro reakce či vyřízení požadavků. Služba může být nedostupná a přístup k jejímu užívání může být ztížen, zejména pokud taková nedostupnost nebo ztížený přístup souvisí s:
a) problémy s připojením Oprávněného uživatele k internetu,
b) jednáním nebo opomenutím ze strany Oprávněného uživatele, které není v souladu se Smlouvou,
c) prodlením Objednatele s poskytnutím součinnosti,
d) Materiály třetích stran,
e) výpadkem nebo jiným problémem se službou, software, hardware, sítí nebo jinou záležitostí, kterou na základě Smlouvy neobstaral Dodavatel, zejména výpadky na straně poskytovatele hostingových nebo cloudových služeb,
f) plánovanou odstávkou, nebo
g) pozastavením nebo ukončením přístupu ke Službě podle odst. 2.3 Podmínek.

8.2. Vznášení požadavků. Incidenty (bugy, nedostupnost, apod.), žádosti o radu s užíváním Služby nebo návrhy na zlepšení Služby může Objednatel oznamovat Dodavateli na základě požadavků vznesených prostřednictvím emailu jakub@fandoor.app.

8.3. Obsah požadavku. Požadavek k incidentu musí obsahovat jeho popis, včetně situací, v nichž k Incidentu dochází, tak aby Dodavatel mohl incident reprodukovat, dále snímek obrazovky, chybová hlášení (pokud jsou dostupná), informaci o verzi prohlížeče a operačního systému. Dodavatel si může od Objednatele vyžádat doplňující informace, dokumenty, jiné materiály či součinnost, které jsou dle Dodavatele nezbytné pro případné řešení požadavku. 

8.4. Způsob řešení. Zaslané požadavky bere Dodavatel v potaz, ale negarantuje, že je bude řešit ani že zaslané návrhy zohlední v budoucích verzích Služby.

8.5. Zálohování dat. Poskytovatel hostingových služeb v rámci svého běžného provozu provádí rutinní zálohy dat uložených do Služby. Dodavatel však nenese odpovědnost za ztrátu, poškození, únik ani obnovu Dat Objednatele. 

9. Doba trvání smlouvy
9.1. Doba trvání. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu druhou stranou a je Služba bude poskytována po dobu předplatného období. Pokud objednávka neuvádí jiné předplatné období, činí jeho délka 1 měsíc. První předplatné období začíná dnem zpřístupnění Služby.

9.2. Prodloužení. Předplatné období se po jeho uplynutí automaticky obnovuje o období o stejné délce, jako předchozí předplatné období, a to i opakovaně. K obnově nedojde pouze v případě, že kterákoliv strana nejpozději 15 dní před uplynutím aktuálního předplatného období písemně oznámí druhé straně, že chce předplatné období ukončit. V takovém případě Dodavatel ukončí poskytování Služby k poslednímu dni předplatného období.

9.3. Ukončení. Nad rámec jiných práv ukončit Smlouvu zde uvedených nebo vyplývajících z právních předpisů:
a) kterákoliv strana může Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, pokud druhá strana podstatně poruší Smlouvu a takové porušení není schopna napravit, nebo je schopna napravit, ale zůstane nenapraveno 30 dní po obdržení písemného oznámení o takovém porušení,
b) kterákoliv strana může Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, pokud se druhá strana dostane do úpadku nebo hrozícího úpadku ve smyslu právních předpisů účinných ke dni výpovědi, podá návrh na zahájení insolvenčního řízení proti své osobě (dlužnický návrh), nebo vstoupí do likvidace, 
c) Dodavatel může Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, pokud Objednatel nezaplatí jakoukoli částku ve lhůtě splatnosti a toto prodlení trvá déle než 15 dní, pokud poruší jiné ustanovení Smlouvy, zejména odst. 3.1.

9.4. Postup po ukončení Smlouvy. Nedohodnou-li se strany se jinak, tak ukončením Smlouvy:
a) práva a licence, které Dodavatel udělil Objednateli, okamžitě zaniknou,
b) po uplynutí dalších 3 měsíců může Dodavatel zničit a trvale vymazat všechna Data Objednatele a důvěrné informace, přičemž pro vyloučení pochybností se tato povinnost se nevztahuje na Výstupní data,
c) Objednatel je povinen okamžitě ukončit veškeré užívání Služby a do 15 dnů nebo na písemnou žádost Dodavatele trvale vymazat veškeré předané materiály Dodavatele a jeho důvěrné informace ze všech Systémů Objednatele a písemně potvrdit Dodavateli, že tuto povinnost splnil,
d) pokud Dodavatel vypoví Smlouvu podle odst. 7.1 nebo pokud Objednatel vypoví Smlouvu podle odst. 9.3 písm. a), bude Objednatel zproštěn povinnosti zaplatit cenu za užívání Služby připadající na období po datu účinnosti takového ukončení, ve všech ostatních případech se všechny ceny a jiné poplatky, které by se staly splatnými, pokud by Smlouva zůstala v platnosti až do uplynutí aktuálního platebního období, stanou okamžitě splatnými a Objednatel je povinen je spolu se všemi dříve vzniklými, ale dosud nezaplacenými částkami zaplatit po obdržení faktury.

9.5. Přetrvávající ustanovení. Ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na práva a povinnosti, které mají ze své povahy přetrvat po jejím ukončení, zejména omezení odpovědnosti a povinnost odškodnění. 

10. Transparentnost A uživatelský obsah
10.1. Naše role. K uživatelskému obsahu přistupuje Dodavatel pasivně a neutrálně. To znamená, že ho obecně nemonitoruje ani aktivně nevyhledává skutečnosti nebo okolnosti, které by nasvědčovaly jeho protiprávnosti. Z vlastního podnětu může Dodavatel provést dobrovolná vyšetřování či přijmout jiná opatření, jejichž cílem je odhalit, určit a odstranit nezákonný obsah či k němu znemožnit přístup. Dodavatel může také přijmout nezbytná opatření k zajištění souladu s požadavky právních předpisů nebo příkazy správních orgánů. Za protiprávnost, přesnost ani pravdivost uživatelského obsahu ale Dodavatel nenese odpovědnost.

10.2. Zásady pro obsah. Objednatel nesmí do Služby nahrávat nebo jejím prostřednictvím jinak šířit obsah, který je protiprávní, porušuje práva třetích stran, nebo je v rozporu s Podmínkami. Objednatel zejména nesmí: 
a) šířit obsah, který by mohl být považován za nevyžádanou, nevhodnou nebo obtěžující reklamu, zejména nebudete nabízet produkty nebo služby, které nesouvisejí s účelem Služby,
b) šířit obsah porušující práva duševního vlastnictví, osobnostní práva, nerespektující důstojnost nebo navozující pocit nebezpečí (například vyjadřování, které někoho ohrožuje, může ho zastrašit, vyloučit nebo umlčet).

10.3. Oznámení. Dodavatel přijímá veškerá oznámení obsahující informace o výskytu obsahu v rámci Služby, který považuje uživatel za nezákonný. Oznámení může uživatel zaslat Dodavateli na e-mailovou adresu jakub@fandoor.app. Oznámení musí obsahovat alespoň tyto informace:
a) dostatečně podložené vysvětlení důvodů, proč osoba podávající oznámení tvrdí, že dotčený obsah je nezákonný,
b) jednoznačný údaj o přesném elektronickém umístění obsahu, například přesnou adresu URL, a v případě potřeby dodatečné informace umožňující identifikovat nezákonný obsah v závislosti na jeho typu,
c) jméno nebo název osoby podávající oznámení a její e-mailovou adresu, to neplatí, pokud osoba oznamuje obsah, o kterém má za to, že představuje trestný čin uvedený v článcích 3 až 7 směrnice 2011/93/EU
d) prohlášení potvrzující, že se osoba nebo podávající oznámení se v dobré víře domnívá, že informace a tvrzení obsažené v oznámení jsou přesné a úplné.

10.4. Mechanismus oznamování a přijímání opatření. Pokud oznámení obsahuje elektronické kontaktní informace osoby podávající oznámení, zašle jí Dodavatel bez zbytečného odkladu potvrzení o obdržení oznámení. Bez zbytečného odkladu ji též uvědomí o svém rozhodnutí s ohledem na informace, jichž se oznámení týká, a poskytne jí informace o dostupných možnostech nápravy v souvislosti s tímto rozhodnutím. Pokud se Dodavatel dozví o protiprávní činnosti, nezákonném obsahu nebo obsahu neslučitelném s Podmínkami, může Dodavatel přijmout opatření k jeho odstranění nebo ke znemožnění přístupu k němu. Případně může Dodavatel uložit uživateli omezení spočívající v přiřazení horší pozice obsahu ve vyhledávání, pozastavení, ukončení nebo jiném omezení peněžních plateb, pozastavení nebo ukončení poskytování služby takovému uživateli nebo pozastavení nebo zrušení uživatelského účtu. V takovém případě poskytne Dodavatel všem dotčeným uživatelům jasné a konkrétní odůvodnění takového omezení. Pokud ale Dodavatel vyhodnotí, že obsah je v souladu s právními předpisy a Podmínkami, může také rozhodnout, že proti obsahu nezakročí.

10.5. Doporučovací systémy a rozdílné zacházení. Hlavní parametry používané v doporučovacích systémech Dodavatele a případné možnosti tyto parametry měnit či ovlivňovat jsou dostupné na Webových stránkách. Dodavatel, Přidružené osoby a Dodavatelem ovládaní podnikatelští uživatelé mohou mít přístup k osobním či jiným údajům, jež podnikatelští uživatelé nebo spotřebitelé poskytují pro účely používání Služby. Pokud by někteří podnikatelští uživatelé byli zvýhodněni v pořadí v doporučovacím systému nebo jiném nastavení, které Dodavatel uplatňuje a které má vliv na přístup spotřebitelů ke Službám nabízeným prostřednictvím Webové stránky jinými podnikatelskými uživateli, taková pravidla by byla rovněž obsažena pod odkazem výše v tomto odstavci.

10.6. Omezení služeb. Pokud se Dodavatel rozhodne omezit nebo pozastavit poskytování služeb podnikatelskému uživateli, poskytne mu nejpozději v okamžiku, kdy omezení nebo pozastavení nabude účinnosti, na trvalém nosiči odůvodnění tohoto rozhodnutí. V případě ukončení poskytování všech služeb poskytne Dodavatel podnikatelskému uživateli toto odůvodnění nejméně 30 dní před nabytím jeho účinnosti. To neplatí, pokud se na Dodavatele vztahuje právní nebo regulační povinnost vyžadující, aby Dodavatel ukončil poskytování služeb způsobem, který Dodavateli tuto lhůtu pro oznámení neumožňuje dodržet, pokud tak činí z naléhavého důvodu právních předpisů, nebo může prokázat, že dotčený podnikatel opakovaně porušil Podmínky.

10.7. Změny podmínek. Podnikatelským uživatelům oznámí Dodavatel jakékoli navrhované změny Podmínek na trvalém nosiči alespoň 15 dní předem. To neplatí, pokud musíme Podmínky změnit na základě právní nebo regulační povinnosti takovým způsobem, který Dodavateli neumožňuje dodržet lhůtu pro oznámení, nebo pokud tak výjimečně činí s cílem čelit neočekávanému a bezprostředně hrozícímu nebezpečí spojenému s ochranou online zprostředkovatelských služeb, spotřebitelů či podnikatelských uživatelů před podvodem, malwarem, spamem, porušením zabezpečení údajů nebo jinými kybernetickými riziky. Dotčený podnikatel může vypovědět smlouvu písemným oznámením zaslaným na jakub@fandoor.app před datem účinnosti změny. Výpověď nabude účinnosti do 15 dnů od obdržení oznámení.

10.8. Ukončení smluvního vztahu. Podnikatelští uživatelé mohou způsobem dle předchozího odstavce vypovědět smluvní vztah s Dodavatelem i kdykoli v průběhu jeho trvání. 

10.9. Součinnost. V souvislosti s provozováním Služby má Dodavatel určité zákonné povinnosti. Spadá mezi ně i to, že o podnikatelských uživatelích musí shromažďovat určité údaje a tyto předávat finančnímu úřadu. Proto se Objednatel zavazuje poskytovat Dodavateli součinnost potřebnou při prověřování a zjišťování informací o Objednateli a jeho poskytovaných službách. Pokud Objednatel jako podnikatelský uživatel neposkytne Dodavateli potřebnou součinnost, přestože ho o poskytnutí součinnosti požádal, může Dodavatel účet Objednatele na Webových stránkách uzavřít a znemožnit Objednateli opětovnou registraci nebo mu nevyplatit protiplnění.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Rozhodné právo a příslušnost soudů. Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vyplývající nebo s ní související se řídí výhradně právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. Spory vzniklé ze Smlouvy budou rozhodovány výhradně soudy České republiky místně příslušnými podle sídla Dodavatele.

11.2. Změna Smlouvy. Smlouvu lze měnit písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami, a to buď podpisem dodatku v tištěné podobě nebo elektronicky s elektronickými podpisy obou stran. 

11.3. Zákaz započtení. Bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele nesmí Objednatel započíst vůči Dodavateli žádný nárok, právo či pohledávku vyplývající ze Smlouvy ani nesmí postoupit jakoukoliv pohledávku za Objednatelem třetí straně, nicméně Dodavatel může postoupit Smlouvu jako celek jeho Přidružené osobě i bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

11.4. Vyloučení obchodních zvyklostí. Strany vylučují použití jakýchkoliv obchodních zvyklostí ve smyslu § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou těch, které si výslovně dohodli ve Smlouvě. Strany na sebe vzájemně přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Neuplatnění práva z kterékoli části této Smlouvy nebude považováno za zřeknutí se těchto práv ani za zavedenou praxi. 

11.5. Vyšší moc. Za případ vyšší moci strany považují veškeré nepředvídatelné okolnosti, které nemohou přiměřeným způsobem ovládat, zejména živelní pohromy, embarga, stávky (včetně plánovaných stávek), válku, epidemie a kybernetické útoky (například DDoS). Dojde-li k neplnění závazku z důvodu vyšší moci, nezakládá to podstatné porušení Smlouvy.

11.6. Salvátorská klauzule. Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost jakékoliv části Smlouvy nemá vliv na její zbývající části. Strany se vzájemně zavazují nahradit jakoukoliv neplatnou, neúčinnou, zdánlivou či nevymahatelnou část Smlouvy částí platnou, účinnou, nikoliv zdánlivou a vymahatelnou, se stejným obchodním a právním významem do 14 dnů ode dne, kdy obdrží žádost od druhé strany.

11.7. Marketing. Dodavatel může umístit obchodní firmu, logo, ochrannou známku či jakékoliv jiné obchodní označení Objednatele na své webové stránky do sekce referencí a užívat je jako referenci ve svých nabídkách a na sociálních sítích.

11.8. Komunikace. Komunikovat spolu budou strany zejména elektronicky prostřednictvím e-mailů kontaktních osob. Vyžaduje-li jakákoliv zpráva nebo jednání písemnou formu, postačuje e-mail s prostým elektronickým podpisem.

11.9. Změny. Dodavatel může Podmínky měnit podle vlastního uvážení, zejména, ale nikoli výhradně, v případě změn platných zákonů, služeb a smluv se svými dodavateli. Změny budou Objednateli oznámeny e-mailem nebo oznámením v administraci Služby. Pokud Objednatel neodmítne změnu do 15 dní ode dne odeslání oznámení písemným oznámením zaslaným kontaktní osobě Dodavatele, tak změnu přijímá. V případě, že změnu ve výše uvedené lhůtě Objednatel odmítne, zůstávají v účinnosti stávající Podmínky a Dodavatel může Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou o délce jednoho měsíce, po kterou se uplatní poslední odsouhlasené Podmínky.

11.10. Úplná dohoda. Smlouva představuje úplnou dohodu stran ve vztahu k jejímu předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu Smlouvy.

11.11. Odložení účinnosti. Účinnost ustanovení odst. 10.3. a 10.4. je odložena do 17.2.2024.

11.12. Účinnost. Tyto Podmínky jsou účinné od 6.2.2024.

Chcete zaregistrovat klub
nebo zjistit víc?

JEDNODUŠE SE NÁM OZVĚTE
jakub@fandoor.app
+420 723 704 736

POWERED BY

applifting logo

Software studio z pražského Karlína